Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso kalba šventiniame Lietuvos advokatūros 85-mečio paminėjime

2003.12.11
Gerbiamieji advokatai, garbingojo luomo sesės ir broliai!

Man labai malonu Lietuvos advokatūros 85-ųjų metinių proga pasveikinti Jus, susirinkusius šiandien šioje salėje, o kartu ir visus mūsų šalies advokatus, atliekančius vieną kilniausių žmogaus misijų - ginti kitų žmonių teises.

Nuoširdžiai dėkoju už kvietimą dalyvauti Jūsų šventėje.

Prasmingą ir simbolišką sutapimą įžvelgiu tame, kad Lietuvos advokatūra savo Jubiliejų mini šiandien, o tik vakar pasaulis paminėjo Žmogaus teisių dieną.

Manau, kad žmogaus teisės ir advokatų veikla yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, tikriausiai apskritai neatsiejamos sąvokos.

Šiuolaikinė žmogaus teisių samprata susiformavo iš tolimoje praeityje gimusių laisvės, lygybės ir teisingumo idėjų.

Jau Pirmojo Lietuvos Statuto postulatuose formuluoti tokie principai, kaip nekaltumo prezumpcija ir vien teismo teisė nustatyti kaltę bei skirti bausmę.

Net tada, kai dar nebuvo advokato profesijos, jau egzistavo gynimo ir atstovavimo paslauga. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystės istorijos šaltiniuose nuo šešioliktojo amžiaus jau minimi ir profesionalūs gynybos teismuose atstovai, tada dar vadinti prokuratoriais, patronais bei kitais vardais.

Istorija taip pat liudija, kad net carinės priespaudos laikais advokatai sugebėjo išsaugoti net tik savo amato laisves, bet ir europines advokatūros tradicijas.

Man didelį įspūdį daro tai, kad 1918 metais Lietuvos Nepriklausomybę paskelbusioje Valstybės Taryboje iš dvidešimties jos narių net aštuoni buvo teisininkai.

Šiandien yra puiki proga prisiminti Mykolo Biržiškos, Kazio Bizauskio, Prano Dovydaičio, Petro Klimo, Stanislovo Narutavičiaus, Antano Smetonos, Jokūbo Šerno ir Jono Vileišio asmenybes.

Kai po paskutinės okupacijos vėl išmušė laisvės valanda, 1990 metų kovo 11-osios Nepriklausomybės aktą pasirašė ir advokatai: buvęs Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka, Zita Sličytė, Egidijus Jarašiūnas, Jonas Liaučius, Česlovas Okinčicas, Narcizas Rasimavičius ir šviesios atminties Valerijonas Šadreika.

Galima tik apgailestauti, kad šiandien mūsų įstatymų leidybos institucijoje - Seime - apskritai tėra vos aštuoni teisininkai, o iš profesijos, kuri arčiausiai žmonių, taigi iš advokatų – tik pora jų atstovų.

Kalbant vien apie žmogaus teisių sferą, mano nuomone, kyla neretorinis klausimas: ar Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos teisės į gynybą yra taip sukonkretintos įstatymų, kad ši asmens konstitucinė teisė būtų visada nepriekaištingai įgyvendinama?

Jūs kaip tik ir esate žmogaus teisių apsaugos garantai, esate tie, kurie savo ištikimybe teisingumo principams kovojate už tai, kad žmogaus teisės būtų apgintos ir įgyvendinamos.

Gerbiamieji advokatai,

Dar kartą sveikinu Jubiliejaus proga. Jubiliejaus, kuris iškalbingai byloja apie Lietuvos advokatūros brandą.

Jūsų institucijai ir asmeniškai kiekvienam Jūsų linkiu ryžto bei stiprybės ginant žmones nuo prievartos, savivalės ir neteisingumo. Neužmirškite, kad gyvenimo audrų blaškomam žmogui Jūs dažnai esate tarsi vilties švyturys.

Gindami žmogaus teises, Jūs stiprinate demokratiją ir valstybę.

Kuo geriausios Jums kloties.
Rolandas Paksas, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.