Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 03 19-21Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso darbo vizitas Belgijoje

2003.03.21

Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas su trijų dienų darbo vizitu atvyko į Briuselį.
Pirmąją vizito dieną Respublikos Prezidentas susitiko su Europos Komisijos pirmininku Romanu Prodžiu (Romano Prodi).
Pokalbio metu aptarta Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, derybų dėl mūsų šalies narystės šioje europinėje organizacijoje eiga, pasikeista nuomonėmis Kaliningrado srities klausimais. Taip pat kalbėta apie energetinius ir transporto infrastruktūrinius projektus.
Lietuvos Prezidentas pažymėjo, kad mūsų šalis pasirengusi tęsti strateginį šalies užsienio politikos kursą – integraciją į ES ir NATO, gerų kaimyninių ir regioninių santykių plėtrą.
Kalbėdamas apie Lietuvos eurointegracijos eigą, Prezidentas pažymėjo, kad mūsų šalies derybos dėl narystės ES baigėsi. Tačiau, valstybės vadovas akcentavo, jog Lietuvai tapus pilnateise ES nare, atsiras vis naujų klausimų, dėl kurių visiems bendrai reikės derinti savo pozicijas.
Prezidentas sakė tikįs, kad tapusi ES nare, Lietuva bus lygiavertė Europos šalių bendrijos partnerė.
R. Prodis teigė, jog mūsų šalis padarė didelę pažangą integruojantis į Europos Sąjungą.
Susitikimo dalyviai taip pat kalbėjosi apie Lietuvos pasirengimą referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje, kuris įvyks šių metų gegužės 10-11 dienomis.
Pažymėjęs, jog narystė ES Lietuvos žmonėms yra naudinga, Prezidentas sakė asmeniškai prisidėsiąs, kad žmonės ateitų ir balsuotų už savo šalies ateitį. R. Paksas taip pat teigė sieksiąs, kad kuo daugiau įvairių visuomeninių organizacijų, verslo asociacijų, kultūros ir mokslo elito atstovų dalyvautų kampanijoje, orientuotoje į narystę remiančius, taip pat kaimo vietovėje gyvenančius žmones.
R. Prodis išreiškė viltis, kad referendumas dėl Lietuvos narystės ES įvyks sėkmingai.
Kalbėdamiesi apie energetinių ir transporto infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo svarbą, pokalbio dalyviai teigė, jog šių projektų įgyvendinimas leis užtikrinti Lietuvos energetinės sistemos efektyvesnį funkcionavimą ir suformuos vientisą transporto erdvę.
Aptardamas Kaliningrado srities klausimą, Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad Lietuvos pozicija šiuo klausimu nesikeičia.
Susitikime su NATO Generaliniu Sekretoriumi Lordu Džordžu Roberstonu (George Roberston) aptartas Lietuvos integracijos į NATO procesas, aktualūs tarptautiniai klausimai.
Prezidentas sakė, kad jau Vilniuje susitikęs su NATO Generaliniu Sekretoriumi yra pažymėjęs, jog Lietuvos užsienio politikos tikslai nesikeičia – integracija į Europos Sąjungą ir NATO, gerų kaimyninių ir regioninių santykių plėtra.
R. Paksas akcentavo, jog siekdama tapti NATO nare, Lietuva prisiims ir vykdys politinius įsipareigojimus dėl pradėtų reformų politinėje, ekonominėje, karinėje, saugumo ir teisinėje srityse. Šiuo tikslu yra sudarytas konkretus Lietuvos užduočių dėl narystės NATO tvarkaraštis, kuriam buvo pritarta kovo 17 dieną vykusiame Valstybės gynimo tarybos posėdyje.
Lietuvos vadovas taip pat pabrėžė, jog mūsų šalis nuosekliai vykdys įsipareigojimus gynybos finansavimo klausimais ir toliau adaptuos gynybos pajėgumus prie NATO reikalavimų.
Be to R. Paksas akcentavo, jog didelis dėmesys bus skiriamas kovai su korupcija tokiose srityse kaip muitinė, viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, teisėsaugos institucijos.
Prezidentas sakė, jog Lietuva siekia ne tik įsilieti į transatlantinę bendriją, bet ir įnešti svarų indėlį į demokratinių vertybių puoselėjimą bei saugumo pasaulyje užtikrinimą.
NATO Generalinis Sekretorius pažymėjo, kad Lietuva nemažai pažengė gynybos srityje ir išreiškė viltį, jog ji bus patikima Aljanso partnerė.
Kalbėdamas apie Irako krizę, Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva visuomet siekė prisidėti prie tarptautinės bendrijos veiksmų sumažinti grėsmes tarptautiniam saugumui. Valstybės vadovas pabrėžė, jog mūsų šalis ir toliau pasirengusi aktyviai dalyvauti tarptautinės bendrijos veiksmuose prieš tarptautinį terorizmą ir masinio naikinimo ginklo platinimą.
R. Paksas teigė, jog Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos partnerystė turi išlikti, kaip bebūtų sprendžiamas Irako krizės klausimas.
Kovo 20 dieną Briuselyje valstybės vadovas susitiko su Europos Parlamento Pirmininku Petu Koksu (Pat Cox).
Pokalbio metu aptartas Lietuvos pasirengimas referendumui dėl mūsų šalies narystės Europos Sąjungoje, kuris vyks šių metų gegužės 10-11 dienomis. Taip pat kalbėta Europos Sąjungos ateities bei aktualiais tarptautiniais klausimais.
R. Paksas pažymėjo, kad Lietuvos tikslas yra pasiekti, jog kiekvienas referendumo dalyvis suprastų balsuojantis ne tik už savo ir savo šeimos gerovę, bet ir už savo šalies ateitį ilgiems dešimtmečiams.
P. Koksas sakė tikįs, jog referendumas mūsų šalyje dėl narystės ES įvyks sėkmingai.
Prezidentas teigė, jog Lietuva siekia ne tik naudotis ES narystės teikiamais privalumais, bet ir įnešti savo svarų indėlį į demokratijos vertybių puoselėjimą.
Kalbėdamas apie neseniai išgirstas nuomones, jog gali būti atidėtas Stojimo sutarties pasirašymo terminas, Lietuvos vadovas paprašė Europos Parlamento Pirmininko dėti visas pastangas, kad ši sutartis būtų pasirašyta laiku.
P. Koksas sutiko, jog nereikėtų atidėlioti Stojimo sutarties pasirašymą.
Pokalbio metu Prezidentas dar kartą akcentavo, jog Lietuvos užsienio politikos strateginiai tikslai nesikeičia – integracija į ES ir NATO, gerų kaimyninių ir regioninių santykių plėtra.
Kalbėdamas apie Irako krizę, Lietuvos vadovas pažymėjo, kad šios krizės akivaizdoje Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Europai svarbu išlaikyti vieningumą, išsaugoti transatlantinį ryšį bendrai randant atsakymus į strateginius klausimus.
Po susitikimo Lietuvos vadovas stebėjo Europos Parlamento neeilinės plenarinės sesijos pradžią Irako klausimu, apžiūrėjo Europos Parlamento parodą.
Tęsdamas darbo vizitą Briuselyje, Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas taip pat susitiko su ES - Lietuvos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininku Gordonu Adamu (Gordon Adam).
Pokalbio metu aptarti Lietuvos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje rezultatai, pasirengimas referendumui dėl narystės ES, Kaliningrado srities klausimai.
G. Adamas pasveikino Prezidentą R. Paksą laimėjus rinkimus į šalies vadovo postą.
Domėdamasis, kaip vyksta pasirengimas referendumui dėl Lietuvos narystės ES, vyksiantis šių metų gegužės 10-11 dienomis, ES - Lietuvos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas išreiškė viltį, kad šis referendumas praeis sėkmingai.
Aptardami derybų dėl narystės ES rezultatus, pokalbio dalyviai didelį dėmesį skyrė Ignalinos atominės elektrinės uždarymo klausimui.
Prezidentas pažymėjo, kad uždarius Ignalinos AE ir modernizavus šilumines elektrines, Lietuvos priklausomybė nuo vieno energetinio šaltinio nesumažės. R. Paksas teigė, jog Lietuvos elektros tinklai vis dar yra sujungti su kaimyninių valstybių tinklais, šalis neturi dujotiekio ar naftotiekio į Vakarus. Todėl Lietuvos vadovas akcentavo energetikos tinklų sujungimo būtinybę, ypatingai Lietuvos – Lenkijos elektros statybos svarbą. Šiuo klausimu Rolandas Paksas vizito metu Varšuvoje kalbėjosi su Lenkijos Prezidentu Aleksandru Kvasnievskiu (Aleksander Kwasniewski) ir sutarė greitu laiku surengti bendrą susitikimą, kuriame dalyvautų atitinkamų šalių ministrai.
Kalbėdamas Kaliningrado tranzito klausimu,Prezidentas pažymėjo, kad tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos ES bei Šengeno erdvės klausimas.
R. Paksas akcentavo, jog Lietuva daro viską ką privalo, kad 2002 m. lapkritį ES – Rusijos susitarimas dėl Kaliningrado tranzito būtų įgyvendintas laiku bei tinkamai.
Šalies vadovas išreiškė įsitikinimą, kad tranzito problemos neturėtų užgožti ilgalaikių pozityvių Lietuvos siūlomų bendradarbiavimo su Kaliningrado regionu iniciatyvų, kurios gali tapti svariu mūsų šalies indėliu į Baltijos regiono plėtra.
Susitikime su Belgijos Karalystės Ministru Pirmininku Gajumi Ferhofštatu (Guy Verhofstadt) aptarti Europos Sąjungos ateities klausimai, situacija Irake, Lietuvos pasirengimas referendumai dėl narystės ES.
Tą patį vakarą valstybės vadovas lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadoje Briuselyje, susitiko su lietuviais, gyvenančiais Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge.
Paskutiniąją vizito dieną – kovo 21 d. Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Čekijos Respublikos Ministru Pirmininku Vladimiru Špidla.
Pokalbio metu aptarti dvišaliai santykiai politikos, ekonomikos ir gynybos srityse, transatlantinės integracijos procesas. Taip pat svarstytos galymybės aktyviau plėtoti ekonominį bendradarbiavimą, kurti bendrus eneregtikos projektus.
Kalbėdamas apie Lietuvos integraciją į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, Prezidentas R. Paksas išreiškė viltį, jog prisijungimo prie NATO protokolo ratifikavimas Čekijos Parlamente vyks sklandžiai.
R. Paksas perdavė kvietimą Čekijos Prezidentui Vaclavui Klausui dalyvauti šiemet liepos mėnesį Lietuvoje vyksiančiose Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių iškilmėse.
Susitikime su Maltos Ministru Pirmininku Edvardu Adamiu (Edward Fenech Adami) aptartas Lietuvos pasirengimas referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje, valstybių ekonominis bendradarbiavimas, turizmo plėtra.
Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad Lietuva labai atsakingai rengiasi gegužės 10-11 dienomis vyksiančiam referendumui dėl narystės ES. Valstybės vadovas domėjosi referendumo eiga Maltoje, ir kas paskatino didžiąją maltiečių dalį ateiti balsuoti už savo ateitį.
E. Adamis sakė, jog Maltos politinės partijos labai daug prisidėjo siekiant padidinti gyventojų politinį aktyvumą. Didelis dėmesys buvo skiriamas bendravimui su gyventojais aiškinant jiems narystės ES privalumus.
Pažymėjęs, jog narystė ES Lietuvos žmonėms yra naudinga, Prezidentas sakė taip pat asmeniškai prisidėsiąs, kad žmonės ateitų ir balsuotų už savo šalies ateitį.
Kalbėdamas apie ekonominio bendradarbiavimo perspektyvas, Prezidentas akcentavo, jog labai svarbu aktyviau plėtoti abiejų šalių verslo ryšius, keistis verslininkų delegacijomis.
Susitikimo dalyviai taip pat kalbėjosi apie turizmo plėtrą abiejose šalyse.
Prezidentas R. Paksas perdavė kvietimą Maltos Prezidentui Gvidui de Marko (Guido de Marco) dalyvauti šiemet liepos mėnesį Lietuvoje vyksiančiose Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių iškilmėse.
Tą pačią dieną Briuselyje Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas dalyvavo Europos Sąjungos valstybių – narių ir kandidačių valstybių ir vyriausybių vadovų darbo pietuose.
Prezidentas sakė, jog Europos Sąjunga per pastaruosius dešimtmečius padarė didžiulę pažangą vienybės linkme. Sukurta vidaus rinka, pinigų sąjunga, bendrą vizų erdvė. Tačiau, Lietuvos vadovas atkreipė dėmesį, jog neužtenka politinės valios sukurti realiai veikiančią bendrą Europos Sąjungos užsienio politiką.
“Neabejoju, kad sunkumai, kuriuos patyrė dabartinės Europos Sąjungos valstybės Irako krizės akivaizdoje taps dar vienu stimulu Konvente pateikti siūlymus, kaip suderinti vieningos ES užsienio politikos mechanizmą”, - pažymėjo R. Paksas.
Lietuvos vadovas pasisakė prieš bet kokias pastangas supriešinti Ameriką ir Europą Irako krizės akivaizdoje. Prezidentas pabrėžė, jog stiprus transatlantinis ryšys kaip ir stipri bei vieninga Europa yra labai svarbus veiksnys Europos saugumui užtikrinti.
Kalbėdamas apie gegužės 10-11dienomis Lietuvoje įvyksiantį referendumą dėl narystės ES, Prezidentas sakė neabejojąs, jog mūsų šalies piliečiai balsuos už narystę šioje europinėje organizacijoje.
R. Paksas taip pat atkreipė dėmesį į Lisabonos proceso svarbą. Lietuvos vadovo įsitikinimu, negalima kalbėti apie visaapimantį ekonominį bendradarbiavimą be išplėtotos energetikos, transporto bei telekomunikacijų infrastruktūros ir jų sujungimo išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.
“Tai sudarytų palankias sąlygas mūsų bendradarbiavimui su naujosiomis kaimynėmis”, - teigė R. Paksas.
Po Europos Sąjungos viršūnių susitikimo Prezidentas R.Paksas išvyko į Lietuvą.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.