Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 03 07 Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso darbo vizitas Lenkijos Respublikoje

2003.03.07


Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas ir ponia Laima Paksienė vienos dienos darbo vizito lankėsi Varšuvoje.
Lietuvos vadovą su ponia priėmė Lenkijos Respublikos Prezidentas Aleksandras Kvasnievskis (Aleksander Kwasniewski) ir ponia Jolanta Kvasnievska (Jolanta Kwasniewska).
Tai yra pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidento R. Pakso vizitas į užsienį.
Susitikimo metu aptarti dvišaliai santykiai, regioninio bendradarbiavimo klausimai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimas, tautinių mažumų Lietuvoje ir Lenkijoje problemos bei tarptautinė padėtis.
Prezidentas sakė, jog šis pirmasis darbo vizitas Lenkijoje rodo pasiryžimą nuosekliai tęsti strateginį Lietuvos užsienio politikos kursą – integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, gerų kaimyninių bei regioninių santykių plėtrą.
R. Paksas pažymėjo, kad Lietuvą ir Lenkiją sieja glaudūs ryšiai, per pastarąjį dešimtmetį abi valstybės plėtojo strateginę partnerystę. Prezidentas pabrėžė, jog Lietuva ir ateityje siekia aktyviai plėtoti dvišalius ryšius su Lenkija.
Kalbėdamas apie Lenkijos Prezidento iniciatyvą dėl Vilniaus ir Višegrado šalių glaudesnio bendradarbiavimo, R. Paksas teigė, jog ši iniciatyva suteikia labai plačias Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo galimybes gilinant bei toliau plėtojant abiejų šalių strateginę partnerystę. Lietuvos vadovo nuomone, ši iniciatyva paskatintų regiono šalių bendradarbiavimą joms tapus ES ir NATO narėmis bei suaktyvintų santykius su kaimyninėmis valstybėmis, kurios artimiausiu metu netapo euroatlantinių organizacijų narėmis.
Aptardamas regioninio bendradarbiavimo plėtros galimybes, Prezidentas sakė, jog Lietuva, Lenkija ir Ukraina plėtoja gerus santykius. R. Paksas siūlė ir ateityje aktyviai bendradarbiauti politinėje, ekonominėje bei kultūrinėje srityse.
Pokalbio metu pasikeista nuomonėmis dėl bendrų energetinių ir transporto projektų įgyvendinimo.
Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai sutarė, jog artimiausiu metu abiejų šalių Ministrai Pirmininkai turėtų parengti bendrą kreipimąsi į Europos Komisiją dėl infrastruktūrinių projektų finansavimo.
Pokalbio metu taip pat didelis dėmesys skirtas tautinių mažumų Lietuvoje ir Lenkijoje problemoms.
Prezidentas R. Paksas išreiškė susirūpinimą lietuviškų mokyklų likimu Lenkijoje. Prezidentas A. Kvasnievskis patikino, kad lietuviškos mokyklos nebus uždaromos Lenkijoje.
“Jeigu yra norinčių mokytis lietuvių kalbos, jiems turi būti suteikta tokia galimybė”, - sakė Lenkijos vadovas.
A. Kvasnievskis domėjosi Lietuvoje gyvenančių lenkų problemomis.
Aptardami situaciją Irake, Lietuvos ir Lenkijos vadovai sutarė, jog labai svarbu prisidėti prie tarptautinės bendrijos veiksmų prieš tarptautinį terorizmą bei masinio naikinimo ginklą.
R. Paksas pakvietė A. Kvasnievskį dalyvauti šiemet liepos mėnesį Lietuvoje vyksiančiose Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių iškilmėse.
Prezidentas taip pat pakvietė Lenkijos vadovą šiais metais atvykti oficialaus vizito į Lietuvą.
Lenkijos vadovas priėmė Lietuvos Prezidento kvietimą apsilankyti Lietuvoje.
Susitikime su Lenkijos Respublikos Ministru Pirmininku Lešeku Mileriu (Leszek Miller) aptartos Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos, infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas, tautinių mažumų problemos.
Pastebėjęs, kad nors abi šalys aktyviai plėtoja ekonominius santykius, L. Mileris sakė, jog labai svarbu dar aktyviau skatinti Lietuvos ir Lenkijos verslo atstovų ryšius.
Pažymėjęs, kad abi šalys yra labai artimos kaimynės, Lenkijos premjeras sakė: “Apie Lietuvą neįmanoma kalbėti be simpatijų”.
Kalbėdamas apie bendrų energetinių ir transporto infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo svarbą, Lietuvos vadovas teigė, jog šių projektų įgyvendinimas leis užtikrinti abiejų šalių energetinių sistemų efektyvesnį funkcionavimą ir suformuos vientisą transporto erdvę.
Pokalbio metu Lietuvos vadovas taip pat akcentavo lietuviškų mokyklų problemas Lenkijoje.
L. Mileris pažadėjo atkreipti dėmesį į tautinių mažumų švietimo sistemos išsaugojimą bei jos finansavimą.
Tą pačią dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas kartu su Lenkijos Respublikos Prezidentu Aleksandru Kvasnievskiu (Aleksander Kwasniewski) Varšuvoje susitiko su Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu Sekretoriumi, aukštuoju atstovu bendrai užsienio ir saugumo politikai Chavjieru Solana (Javier Solana).
Pokalbio metu aptarta tarptautinė padėtis ir euroatlantinės integracijos klausimai.
Susitikimo dalyviai pasikeitė nuomonėmis apie vienybės išlaikymą euroatlantinėje bendrijoje Irako krizės kontekste.
Lietuvos ir Lenkijos vadovai pareiškė paramą tarptautinės bendrijos pastangoms kovoje prieš tarptautinį terorizmą bei masinio ginklo platinimą.
Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad Lietuva pasisako už taikius konflikto sprendimo būdus, tačiau yra pasirengusi, remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais, prisidėti prie tarptautinės koalicijos veiksmų.
Lietuvos vadovas sakė, jog Lietuva tęs strateginį Lietuvos užsienio politikos kursą – integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, gerų kaimyninių bei regioninių santykių plėtrą.
Susitikime su ES užsienio ir saugumo politikos koordinatoriumi R. Paksas kalbėjo apie savo apsilankymą Afganistane praeitą savaitę, kur jis susitiko su Lietuvos specialiųjų pajėgų kariais, dalyvaujančiais antiteroristinėje operacijoje “Enduring Freedom” (“Tvirta taika”).
Ch. Solana teigiamai įvertino Lietuvos karių indėlį į tarptautinio saugumo užtikrinimą.
ES užsienio ir saugumo politikos koordinatorius pažymėjo, kad Lietuva ir Lenkija padarė didelę pažangą integruojantis į ES ir NATO.
Lankydamasis Lenkijos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininku Mareku Borovskiu (Marek Borowski) ir Lenkijos Respublikos Senato Pirmininku Lionginu Pastusiaku (Longin Hieronim Pastusiak).
Susitikime su Lenkijos Seimo Pirmininku M. Borovskiu aptarti dvišaliai santykiai, tautinių mažumų problemos abiejose šalyse, euroatlantinės integracijos klausimai bei tarptautinė padėtis.
Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad abiejų valstybių santykiai yra pavyzdiniai ir Lenkija išlieka strateginė Lietuvos partnerė.
Kalbėdamas apie Lietuvos tautinės mažumos padėtį Lenkijoje, R. Paksas išreiškė viltį, kad nei viena lietuviška mokykla nebus uždaryta.
M. Borovskis pažadėjo spręsti šį klausimą ir atsižvelgti į Lietuvos tautinės mažumos Lenkijoje poreikius.
Pokalbyje su Lenkijos Senato Pirmininku L. Pastusiaku Lietuvos vadovas pažymėjo, kad mūsų šalies prioritetiniai užsienio politikos tikslai nesikeičia – integracija į Europos Sąjungą ir NATO, gerų kaimyninių bei regioninių santykių plėtra.
Lenkijos Senato Pirmininkas domėjosi lenkų tautinės mažumos problemomis Lietuvoje. Susitikime aptartas naujasis Lietuvos pilietybės įstatymas, žemės grąžinimo Vilniaus krašte klausimai.
Prezidentas R. Paksas sakė vakar Vilniuje susitikęs su Lietuvos lenkų bendruomene ir domėjęsis jų problemomis.
Lietuvos vadovas taip pat susitiko su J.E. Lenkijos Primu Kardinolu Juzefu Glempu (Jozef Glemp).
Vakare Lietuvos ambasadoje R. Paksas susitiko su Lenkijos lietuvių bendruomene.
Tą patį vakarą Prezidentas grįžo į Vilnių.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.